28 april 2021

Domeinoverstijgend samenwerken vanuit de huiskamer van een cliënt

In Nederland wordt in de zorg de aandacht voor het individu steeds groter, waardoor de kosten stijgen. Dit brengt voor zorgaanbieders uitdagingen met zich mee op het gebied van organisatie, financiering, huisvesting en het aantrekken van voldoende nieuwe medewerkers. In het kader van deze en andere ontwikkelingen biedt de Westfriese zorgaanbieder WilgaerdenLeekerweideGroep al sinds enige tijd domeinoverstijgende zorg en ondersteuning.

 

Branchevervaging en samenwerkingen

Ondanks de verschillende manieren waarop zorgaanbieders met de huidige uitdagingen omgaan zijn er twee grote ontwikkelingen te onderscheiden. Aan de ene kant vindt een branchevervaging plaats. Zo trekken ziekenhuizen bijvoorbeeld de wijk in om specialistische thuiszorg vanuit eigen regie in de wijk te leveren. Of huisartsen nemen praktijkondersteuners met een specialisme in ggz of ouderenzorg in dienst.

Een ander deel van de zorgaanbieders zoekt juist naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Zo bleek tijdens de coronacrisis dat verschillende domeinen goed met elkaar konden samenwerken, bijvoorbeeld door revalidatieafdelingen in te richten voor coronapatiënten.

WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) zoekt vanuit hun visie op zorg en levensondersteuning naar regionale samenwerking in de breedste zin van het woord. De voormalige LeekerweideGroep, gespecialiseerd in gehandicaptenzorg, koos in 2019 voor Ons®, het elektronisch cliëntendossier (ECD) van Nedap. In de loop van dit jaar gaat ook fusiepartner Wilgaerden, gespecialiseerd in ouderenzorg, over op dit systeem.

 

Vergrijzing en meervoudig complexe zorg

WLGroep speelt in op verschillende ontwikkelingen in de regio Westfriesland. Er is een toenemende vraag naar zwaardere en meervoudig complexe zorg. Daarnaast neemt de vergrijzing toe. In het antwoord op de vraag hoe zij de ondersteuning aan hun medemens op een toekomstbestendige manier konden vormgeven, hebben beide zorgaanbieders elkaar gevonden. Dit resulteerde in een fusie en domeinoverstijgend aanbod, zoals een bundeling van begeleiding, behandelexpertise, verpleging en verzorging.

Esther Luis, adviseur communicatie: “Wij ondersteunen mensen in onze regio op het moment dat en plaats waar diegene het nodig heeft. Dat kan voor kortere of langere tijd zijn, soms zelfs levenslang. Als brede organisatie met partners die meedenken en meehelpen willen we de ondersteuner op de achtergrond zijn, met veel aandacht voor elk individu.”

Juist deze aandacht voor het individu zorgt ervoor dat ondersteuningsvragen niet altijd passen binnen één domein. Esther: “Wij staan voor het ontschotten van de zorg. We willen begeleiding bieden op behoefte en optimaal gebruik maken van de kennis en kunde binnen onze organisatie. Iemand die verstandelijk beperkt is heeft ook bepaalde ouderdomsproblematiek en kent eveneens sociale uitdagingen. Zorg voor dementerende ouderen heeft daarnaast vaak ook overeenkomstige vragen en mogelijkheden als ondersteuning voor mensen met een ernstige beperking.”

Robert Schotanus, manager informatisering en automatisering: “Naast een gedeelde visie is onze samenwerking destijds ook heel praktisch begonnen, zoals het gezamenlijk organiseren en vormgeven van de beroepsbegeleidende leerweg, een combinatie van werken en leren. Nu wisselen we verder kennis en kunde uit en kunnen we elkaar in deze coronatijd ondersteunen met mensen en middelen. Zo kunnen we de zorg veel efficiënter, breder en makkelijker organiseren, ook wanneer de medewerkersaantallen teruglopen.”

“Wij denken dat we met Nedap als partner kunnen doorontwikkelen om op regionaal niveau zorg te leveren in een groter, warmer netwerk rond een cliënt.”

Robert Schotanus

Manager Informatisering & Automatisering bij WLGroep

Domeinoverstijgende ondersteuning vanuit een online platform

De domeinoverstijgende wijze waarop WLGroep zorg en ondersteuning verleent vraagt om een goede informatisering- en automatiseringsstructuur. Robert: “We moeten nauw met elkaar in contact blijven om de ondersteuning blijvend te laten aansluiten op de behoefte. Vooral wanneer we levenslang en levensbreed willen ondersteunen is een goede afstemming over de domeinen belangrijk. Met zorgpartners, maar vooral ook met naasten en mantelzorgers.”

Om de samenwerking tussen de locaties, medewerkers en betrokken behandelaren in de regio zo goed mogelijk te organiseren heeft de WLGroep bewust gekozen voor een SaaS-oplossing. Robert: “Wanneer je werkt met lokaal geïnstalleerde software dan is je serverruimte eigenlijk de centrale plek. Wij beschouwen de huiskamer van de cliënt juist als het middelpunt, omdat daar de ondersteuning plaatsvindt, ook digitaal gezien. Wanneer alle betrokken zorgverleners hetzelfde online platform gebruiken kunnen we elkaar zo goed mogelijk aanvullen.”

 

Digitale drempels verlagen

De WLGroep heeft een eigen expertisecentrum, genaamd ebc360. Dit centrum was eerder gericht op jongeren en mensen met een beperking. Door de bundeling van kennis en uitbreiding met nieuwe collega’s kunnen de behandelingen op het gebied van medische, paramedische en sociaal-psychische zorg nu worden ingezet voor alle mensen met een ondersteuningsvraag, van jong tot oud. Dit leverde wel communicatie-uitdagingen op voor de betrokken zorgmedewerkers en behandelaren, omdat de dossiers van de cliënten voor de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg in verschillen systemen werden bijgehouden.

Robert: “We moesten cliënten eerst overhevelen of registreren in het andere systeem om ook het andere stukje zorg te krijgen. Als er bijvoorbeeld een behandelaar tijdelijk aangehaakt moet worden omdat de cliënt dit nodig heeft, willen we niet dat systemen de drempel vormen. Daarom moesten we naar een nieuwe, brede applicatie toe waar alle cliëntgegevens beschikbaar zijn voor wie toestemming heeft, of de cliënt nu huishoudelijke hulp of zware intramurale zorg ontvangt.”

Strategische samenwerking

Om de overgang naar het nieuwe ECD te begeleiden worden interne digicoaches ingezet.  Dit zijn medewerkers die zowel het zorgproces als het digitale proces kennen. Deze werkwijze is bij de medewerkers in de verstandelijk gehandicaptenzorg voorspoedig verlopen. De implementatie bij hun collega’s van de ouderenzorg volgt binnenkort. Esther: “Wanneer je zorgadministratie en registratie makkelijker en gebruiksvriendelijker maakt en laat zien hoe deze bijdragen aan het ondersteuningsproces, verloopt de aanpassing voor zorgmedewerkers ook makkelijker. Ons® sluit daar goed op aan.”

De Westfriese zorgaanbieder maakt gebruik van verschillende e-health-oplossingen in hun ondersteuning, zoals sensoren. Zij willen de aanvullende data die via sensoren wordt verzameld in de toekomst inzetten om de zorgverlening slimmer aan te pakken. Robert: “Heb je bijvoorbeeld door de verkregen informatie van sensoren in het ECD gezien dat iemand een onrustige nacht heeft gehad, dan kun je op basis van die informatie besluiten om degene wat langer te laten slapen en hem misschien niet naar de dagbesteding te sturen. Zo voorkom je dat de cliënt moe, gespannen of gestrest is.”

De WLGroep denkt samen met Nedap na over vervolgstappen om de ondersteuning voor inwoners van Westfriesland verder te verbeteren. Robert: “Een volgende uitdaging die we samen met Nedap aan willen gaan is het verbeteren van de regionale samenwerking met andere behandelaren zoals huisartsen, maar ook met naasten van de cliënten. Het liefst willen wij op regionaal niveau digitaal communiceren zoals we dit ook intern doen. De eerste grote stap in die richting is nu gezet.”

Ook starten met Ons? Kom in contact!

Anouk Rutgerink

Anouk Rutgerink

+31 (0) 85 212 62 30
healthcare@nedap.com