06 september 2021

Wat is een zorgplan en waarvoor is het bedoeld?

Nedap Healthcare Zorgplan

Een zorgplan is een document waarin alle afspraken, acties en doelen zijn opgenomen met betrekking tot de zorg voor een cliënt. Andere gangbare termen zijn zorgleefplan, begeleidingsplan of ondersteuningsplan.

Het zorgplan maakt duidelijk welke begeleiding, verzorging of verpleging de cliënt precies van de zorgaanbieder kan verwachten. Deze afspraken kunnen zowel schriftelijk als digitaal worden vastgelegd in het zorgplan, als onderdeel van het (elektronisch) cliëntendossier. Zo werken alle betrokken zorgverleners vanuit hetzelfde plan.

Een zorgplan helpt cliënten om regie te houden over de ontvangen zorg, omdat deze aansluit bij de eigen mogelijkheden en behoeften. Er staat bijvoorbeeld in wat de cliënt zelf wil doen, waar deze ondersteuning bij nodig heeft en hoe die ondersteuning ingevuld wordt.

Nedap Healthcare zorgplan

 

Voor wie wordt er een zorgplan opgesteld?

Een zorgplan wordt opgesteld voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben op lichamelijk of geestelijk gebied. Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, of mensen met autisme, dementie, een handicap of psychische aandoening. Dit gebeurt onder meer vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of een Persoonsgebonden budget (PGB).

Het zorgplan wordt opgesteld door de zorgaanbieder, zoals een thuiszorgorganisatie, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Dit gebeurt in overleg met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger. Hierbij wordt gekeken naar de persoonlijke verzorging, maar ook naar andere aspecten die belangrijk zijn voor kwaliteit van leven van een cliënt, zoals leefomstandigheden, welbevinden en daginvulling.

Opstellen van een GGZ-zorgplan

De Geestelijke Gezondheidszorg is gericht op het realiseren van een beter leven voor de patiënt en zijn omgeving. Hiervoor worden verschillende aanpakken ingezet. Deze methodieken komen samen in één overzichtelijk behandel- of begeleidingsplan. Daarnaast geeft het zorgplan GGZ een uitgebreide beschrijving van de diagnose, het gedrag en de zorg. Voor mensen die vanwege een psychische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of anderen, wordt een zorgplan WVGGZ opgesteld.

Nedap biedt Ons®, een elektronisch dossier (EPD) waarin de behandeling van patiënten wordt gerapporteerd en waarmee multidisciplinair werken wordt ondersteund.

Zorgplan voor de gehandicaptenzorg

Binnen de gehandicaptenzorg zetten zorgprofessionals zich dagelijks in voor de begeleiding van mensen met een beperking. Vaak zijn de cliënten verspreid over verschillende woon- en dagbestedingslocaties. Hier werken meerdere disciplines aan hun welzijn, zoals artsen, gedragsdeskundigen en begeleiders.

Met Ons® van Nedap beschik je over een integraal elektronisch cliëntdossier (ECD) waarin de verschillende disciplines samenkomen in één overzichtelijk begeleidingsplan.

Zorgplan voor thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen

Binnen organisaties in de thuiszorg en verpleeg- of verzorgingshuizen zijn uiteenlopende cliënten en een veelheid van informatie aanwezig. Deze organisaties stellen onder meer zorgplannen op voor de ouderenzorg, palliatieve zorg en zorg voor mensen met dementie.

Van zorg en behandeling tot aan wonen, welzijn en persoonlijke wensen van cliënten. In het zorgplan worden alle gegevens verzameld en vastgelegd die van toepassing zijn op de cliënt en relevant zijn voor de verschillende disciplines binnen de zorgorganisatie.

Met Ons®, het elektronisch cliëntendossier (ECD) kunnen zorgplannen worden opgesteld waarin de zorg wordt vastgelegd, geplant en gerapporteerd.

Zorgplan maken met Nedap Ons

Nedap Ons® is een integrale software suite voor de zorg. Dit elektronisch cliëntdossier (ECD) is ontwikkeld voor zorgorganisaties in de VVT, GHZ en GGZ.

In Ons® stel je zorgplannen op volgens het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Hiermee geef je het zorgplan betekenisvolle doelen met een streefdatum en bijbehorende acties. Gegevens die je vastlegt in het online zorgplan zijn beschikbaar voor alle betrokken disciplines. Denk aan relevante gegevens, acties en doelen. Onafhankelijk van tijd en plaats.

Meer over zorgplannen maken met Ons?

We vertellen je graag meer over de integrale software suite van Nedap. Kom direct in contact door te mailen naar healthcare@nedap.com. Bellen kan ook: +31 (0)544 47 1500. We helpen je graag verder.

Nog meer leesvoer: